127-225 การวิเคราะห์อาหาร

อธิบายหลักการสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของอาหาร การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ และการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของอาหาร การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผล และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

127-221 เคมีอาหาร 1

องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ในอาหาร รงควัตถุในอาหาร การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของอาหาร การยับยั้งการเปลี่ยนทางเคมีของอาหาร และการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร