๑๗๐-๑๑๐ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๑
เมื่อเรียนจบนักศึกษาสามารถ
อธิบายรูปร่าง โครงสร้าง ตำแหน่ง ส่วนประกอบทางเคมีและชีวเคมีรวมทั้งการวิเคราะห์หน้าที่และกลไก การทำงานพื้นฐาน โดยศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อประกอบเป็นอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายใน ระบบผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ตลอดจนความสัมพันธ์ของอวัยวะในแต่ละระบบและกลไกที่มาควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสภาวะสมดุลต่าง ๆ ในร่างกายให้คงที่และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพยาบาล โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม และคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโดสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

คำอธิบายรายวิชา 

วิถีชีวิตของคนไทยสั่งสมภูมิปัญญาลักษณะองค์รวมของความรู้สู่สุขภาพสมดุลทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูด้วยวิธีการต่างๆปรับสมดุลด้วยอาหาร รักษาความเจ็บป่วยด้วยสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการผสมผสานภูมิปัญญาไทยในชีวิตประจำวัน ผสมผสานการพัฒนาจิตวิญญาณร่วมกับการออกกำลังกาย อิริยาบทบำบัด ฤษีดัดตน การอบ การประคบและการนวดไทย โดยปฏิบัติด้วยคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชนชาติไทย 
                      Thai  way  of  life, collective  wisdom  of  the  holistic  nature  of  health  knowledge  to  balance  both  inside  and  outside  the  body, promotion, prevention, treatment  and  rehabilitation  of  various  methods  of  food  and  herbs  for  balance  Health, integration  of  local  wisdom  in  daily  life, Spiritual  development  with  exercise,  Movement  therapy,  Ruesee-dudton,  Hot  compression  and  Thai  massage,  which  are  wisdom  of  health  care  in  Thai  culture.


ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนและทำแบบฝึกหัด

ขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลผดุงครรภ์
ในการใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อดูแลมารดาและทารกในระยะต่างๆของการคลอด
ทั้งในรายที่ปกติและรายที่ผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อนในทุกระยะของการตั้งครรภ์
การคลอดและหลังคลอด ครอบคลุมทั้ง
4 มิติ รวมทั้งการตรวจพิเศษทางสูติ-กรรม การดูแลมารดาที่ติดสารเสพย์ติด
และอันตรายจากการใช้ยาทางสูติศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมการพยาบาล
ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติ รูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิตของเชื้อโรค การแพร่กระจายของเชื้อโรคและการทำให้เกิดโรคของแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต และหนอนพยาธิ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรค กลไกและลักษณะจำเพาะของปฏิกิริยาโต้ตอบ ภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค ปฏิบัติการเพื่อการศึกษาในห้องทดลอง การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดโรค