133-311 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและสื่อสังคม

ความสำคัญและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและการปฏิบัติตามโปรแกรมการสื่อสารทางการตลาดและสื่อสังคมที่ครอบคลุมการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การใช้พนักงานขาย  การประชาสัมพันธ์  การตลาดทางตรง  และการใช้สื่อสังคม  การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย  การวางแผนงบประมาณ  การเลือกสื่อที่เหมาะสม  การจัดสรรทรัพยากร  การประเมินและการควบคุม

130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ

แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ บริบทของการดำเนินกิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะเผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการ
ออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ที่ได้
Entrepreneurial motivation, entrepreneurial characteristics, contexts of entrepreneurial activity, opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring resources, business models, entrepreneurial activities, leadership and social entrepreneurship,
exits and outcomes.

134-321 การพัฒนาแผนธุรกิจและลีนแคนวาส

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของแผนธุรกิจ กระบวนการในการพัฒนาแผนธุรกิจ ตลอดจน องค์ประกอบของบิสซิเนส โมเดล แคนวาส และลีน แคนวาส ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแผนธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของเครื่องมือในการพัฒนาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

Business plan meaning and the important usages. Business plan development process by business model canvas and lean canvas definitions which are tools to develop business plan in the current era. The trend on the future tools to develop a new
business plan.

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผลเพื่อให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน
Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of business environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional strategy, implementation strategic into practice effectively and evaluation.
Strategic management that provide a strong and sustainable competitive advantage.