133-309	การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายและบทบาทความสำคัญของการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาได้ออกภาคสนามและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการวิจัยและสามารถประยุกต์และนำผลการวิจัยไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้