133-301 การจัดการการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติการและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด

Concept and theory of marketing, marketing environments. Analysis of market competition and consumer behavior. Market segmentation, target market and product positioning. Product strategy, price strategy, distribution strategy and promotion strategy. Implementation and marketing activities control.
133-310 วิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

                  ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก  วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสำหรับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก

133-309	การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายและบทบาทความสำคัญของการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาได้ออกภาคสนามและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการวิจัยและสามารถประยุกต์และนำผลการวิจัยไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้