133-310 วิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

                  ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก  วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสำหรับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก

133-309	การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายและบทบาทความสำคัญของการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาได้ออกภาคสนามและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการวิจัยและสามารถประยุกต์และนำผลการวิจัยไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้