131-104 การบัญชีการเงิน 2
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย เงินลงทุน ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบ
ใบสำคัญ งบกระแสเงินสด