135-401 วิชา การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเด็นและกรอบของการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของผู้เจรจาและปัจจัยด้านสถานการณ์ต่อการเลือกใช้วิธีการเจรจาและผลการเจรจา การต่อรองแบบรวมกลุ่มกันเจรจา ต่อรองแบบแยกกันเจรจา การพัฒนากลยุทธ์การเจรจาและการบริหารความแตกต่างของอำนาจ
130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ


135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิดและความสำคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  กระบวนการวางแผนบริหารธุรกิจระหว่าง ประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันระหว่างประเทศ การบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด การเงิน การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการผลิตระหว่างประเทศ  จริยธรรมกับการบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ