135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

           ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานและจริยธรรม เพื่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ และการค้าออนไลน์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ และการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การออกแบบแผนธุรกิจระหว่างประเทศเชิงนวัตกรรม 135-310 วิชาธุรกิจในอาเซียน

ความสำคัญของอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ภาพรวมของเศรษฐกิจ วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของภูมิภาค ความสามารถเชิงการแข่งขันของแต่ละประเทศในอาเซียน   การทำธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน ความร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มและโอกาสการขยายตลาด สู่ประเทศนอกกลุ่ม

135-401 วิชา การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเด็นและกรอบของการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของผู้เจรจาและปัจจัยด้านสถานการณ์ต่อการเลือกใช้วิธีการเจรจาและผลการเจรจา การต่อรองแบบรวมกลุ่มกันเจรจา ต่อรองแบบแยกกันเจรจา การพัฒนากลยุทธ์การเจรจาและการบริหารความแตกต่างของอำนาจ
130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ


135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิดและความสำคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  กระบวนการวางแผนบริหารธุรกิจระหว่าง ประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันระหว่างประเทศ การบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด การเงิน การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการผลิตระหว่างประเทศ  จริยธรรมกับการบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ