ทำการทดลองปฏิบัติการเคมีในเรื่องที่สอดล้องกับรายวิชา 123-113 อินทรีย์เคมี ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การหาจุดเดือดและการกลั่น โครมาโตกราฟฟีและการสกัด การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ และการศึกษาการวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเครื่องมือ IR และ NMR