170-452 การบริหารการพยาบาล
(การบริหารการพยาบาล)

คำอธิบายรายวิชา
      แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไปการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการบริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับภาระงาน งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ภารกิจของผู้บริหารทางการพยาบาลและสมาชิกทีมการพยาบาล เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง การประสานงานในการปฏิบัติงาน  ความเป็นผู้นำ และมาตรฐานการพยาบาลเพื่อการประกันคุณภาพ